|

KBG_GPO704

øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå åøàù îîùìú äåãå  ðøãøä îåãé ðôâùå òí äéìã îåéùé áîìåï äîìê ãåã
öéìåí: çééí öç / ìò"î
photo by Haim Zach / GPO
ביקור ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי
סיור עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במוזיאון ישראל
Photo by Kobi Gideon / GPO

Новое на сайте

Архивы